Patch PES Archive

Tổng hợp tất cả các bản Patch updtae, cập nhật chuyển nhượng, kits, faces cho tất cả các phiên bản PES

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]