Cách Ghost Win 10 UEFI-GPT, sử dụng Acronis True Image ghost file .tib

UEFI - GPT đang là một chuẩn mới đang dần thay thế cho chuẩn cũ…