Hướng dẫn cách tạo sitemap (Sơ đồ) cho Blogspot mới nhất

Sitemap (Sơ đồ) là một thành phần quan trọng của blog, nó cho phép các công cụ tìm kiếm và người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết có trên blog của bạn. Có 2 loại sitemap:

Hướng dẫn cách tạo sitemap (Sơ đồ) cho Blogspot mới nhất

– Sitemap dùng để gửi lên Google webmasters hay Bing webmaster … giúp bạn khai báo các thông tin, bài viết có trên blog của bạn lên các công cụ tìm kiếm. Việc khai báo Sitemap như thế này sẽ rất tốt cho SEO, khi bộ máy tìm kiếm quét trang web của bạn nó sẽ quét thông qua sitemap này.
– Sitemap dành cho người dùng. Người dùng có thể truy cập vào sitemap này để tìm kiếm và truy cập vào các bài viết được nhanh chóng.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo 2 loại sitemap (Sơ đồ) này cho Blogspot.

1. Thêm sitemap blogspot cho Google webmaster tools và Bing Webmaster Tools

Việc gửi sitemap blogspot cho Google webmaster toolsBing Webmaster Tools là tương đối giống nhau. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn trên Google webmaster tools.

Nên xem:   My Weather Indicator - Phần mềm hiện thị thông tin thời tiết trên Ubuntu

Địa chỉ Google webmaster tools: https://www.google.com/webmasters/
Địa chỉ Bing Webmaster Tools: https://www.bing.com/webmaster

Tại giao diện trang quản trị trang web của bạn trên Google webmaster tools, các bạn click vào mục Thu thập dữ liệu và chọn Sơ đồ trang web sau đó bấm vào THÊM/KIỂM TRA SƠ ĐỒ TRANG WEB.

Hướng dẫn cách tạo sitemap (Sơ đồ) cho Blogspot mới nhất

Một của sổ Popup xuất hiện bạn dán đoạn code sau vào

atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Với Bing Webmaster Tools là

http://www.tuong.me/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Ở đây 500 là số lượng bài viết trên blog của bạn. Sau đó nhấn vào mục Gửi sơ đồ trang web như hình dưới.

Hướng dẫn cách tạo sitemap (Sơ đồ) cho Blogspot mới nhất

Như vậy chúng ta đã Thêm sitemap blogspot cho Google webmaster tools thành công. Việc cuối cùng là chờ cho google cập nhật.

Cập nhật sitemap thường xuyên cho Google webmaster tools và Bing Webmaster Tools

Để cập nhật Sitemap cho blogspot thì các bạn nhập theo cú pháp sau:

atom.xml?redirect=false&start-index=m&max-results=n

Ở đây ta sẽ gửi n bài viết bắt đầu từ bài số m.

Nên xem:   [Cơ bản] Cách bật tắt âm thanh khởi động máy tính win 10, 8.1, 7 mới nhất

Ví dụ, ở trên chúng ta đã submit 500 bài viết và blog của chúng ta có thêm 200 bài viết mới thì chúng ta sẽ nhập theo cú pháp.

atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=200

 

2. Tạo sitemap blogspot đẹp cho người dùng

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị của Blogger
Bước 2: Các bạn vào Trang => rồi chuyển sang phần HTML và dán đoạn code sau

Sitemap<div id="bp_toc">Loading TOC. Please wait....</div>
<style>
 .table>thead>tr>th {
  background-color: #3498DB;
  color: #fff;
  vertical-align: bottom;
 padding:8px 0;
}
.table>thead>tr>th a {
  color: #fff!important;
}
.table a {
  text-decoration: none!important;
}
.table>tbody>tr>td{
  padding: 5px;
  line-height: 1.1em;
  vertical-align: top;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
  var postTitle = new Array();   // array of posttitles
  var postUrl = new Array();    // array of posturls
  var postDate = new Array();   // array of post publish dates
  var postSum = new Array();    // array of post summaries
  var postLabels = new Array();  // array of post labels
//global variables
  var sortBy = "datenewest";     // default value for sorting ToC
  var tocLoaded = false;      // true if feed is read and ToC can be displayed
  var numChars = 250;       // number of characters in post summary
  var postFilter = '';       // default filter value
  var tocdiv = document.getElementById("bp_toc"); //the toc container
  var totalEntires =0; //Entries grabbed till now
  var totalPosts =0; //Total number of posts in the blog.
//main callback function
function loadtoc(t){function e(){if("entry"in t.feed){var e=t.feed.entry.length;if(totalEntires+=e,totalPosts=t.feed.openSearch$totalResults.$t,totalPosts>totalEntires){var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript",startindex=totalEntires+1,s.setAttribute("src","/feeds/posts/summary?start-index="+startindex+"&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc"),tocdiv.appendChild(s)}for(var o=0;e>o;o++){for(var a,l=t.feed.entry[o],r=l.title.$t,i=l.published.$t.substring(0,10),n=0;n<l.link.length;n++)if("alternate"==l.link[n].rel){a=l.link[n].href;break}if("content"in l)var p=l.content.$t;else if("summary"in l)var p=l.summary.$t;else var p="";var c=/<S[^>]*>/g;if(p=p.replace(c,""),p.length>numChars){p=p.substring(0,numChars);var d=p.lastIndexOf(" ");p=p.substring(0,d)+"..."}var f="";if("category"in l){for(var n=0;n<l.category.length;n++)f+="<a href="javascript:filterPosts('"+l.category[n].term+"');" title="Click here to select all posts with label '"+l.category[n].term+"'">"+l.category[n].term+"</a>, ";var u=f.lastIndexOf(",");-1!=u&&(f=f.substring(0,u))}postTitle.push(r),postDate.push(i),postUrl.push(a),postSum.push(p),postLabels.push(f)}}totalEntires==totalPosts&&(tocLoaded=!0,showToc())}e(),sortPosts(sortBy),tocLoaded=!0}function filterPosts(t){postFilter=t,displayToc(postFilter)}function allPosts(){postFilter="",displayToc(postFilter)}function sortPosts(t){function e(t,e){var s=postTitle[t];postTitle[t]=postTitle[e],postTitle[e]=s;var s=postDate[t];postDate[t]=postDate[e],postDate[e]=s;var s=postUrl[t];postUrl[t]=postUrl[e],postUrl[e]=s;var s=postSum[t];postSum[t]=postSum[e],postSum[e]=s;var s=postLabels[t];postLabels[t]=postLabels[e],postLabels[e]=s}for(var s=0;s<postTitle.length-1;s++)for(var o=s+1;o<postTitle.length;o++)"titleasc"==t&&postTitle[s]>postTitle[o]&&e(s,o),"titledesc"==t&&postTitle[s]<postTitle[o]&&e(s,o),"dateoldest"==t&&postDate[s]>postDate[o]&&e(s,o),"datenewest"==t&&postDate[s]<postDate[o]&&e(s,o)}function displayToc(t){var e=0,s="",o="POST TITLE",a="Click to sort by title",l="DATE",r="Click to sort by date",i="LABELS",n="";"titleasc"==sortBy&&(a+=" (descending)",r+=" (newest first)"),"titledesc"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (newest first)"),"dateoldest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (newest first)"),"datenewest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (oldest first)"),""!=postFilter&&(n="Click to show all posts"),s+='<div class="table-responsive">',s+='<table class="table">',s+="<thead>",s+="<tr>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="'+a+'">'+o+"</a>",s+="</th>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:toggleDateSort();" title="'+r+'">'+l+"</a>",s+="</th>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:allPosts();" title="'+n+'">'+i+"</a>",s+="</th>",s+="</tr>",s+="</thead>",s+="<tbody>";for(var p=0;p<postTitle.length;p++)""==t?(s+='<tr><td><a href="'+postUrl[p]+'" title="'+postSum[p]+'">'+postTitle[p]+"</a></td><td>"+postDate[p]+"</td><td>"+postLabels[p]+"</td></tr>",e++):(z=postLabels[p].lastIndexOf(t),-1!=z&&(s+='<tr><td><a href="'+postUrl[p]+'" title="'+postSum[p]+'">'+postTitle[p]+"</a></td><td>"+postDate[p]+"</td><td>"+postLabels[p]+"</td></tr>",e++));if(s+="</tbody>",s+="</table>",s+="</div>",e==postTitle.length)var c='<span class="toc-note">Displaying all '+postTitle.length+" posts<br/></span>";else{var c='<span class="toc-note">Displaying '+e+" posts labeled '";c+=postFilter+"' of "+postTitle.length+" posts total<br/></span>"}tocdiv.innerHTML=c+s}function toggleTitleSort(){sortBy="titleasc"==sortBy?"titledesc":"titleasc",sortPosts(sortBy),displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){sortBy="datenewest"==sortBy?"dateoldest":"datenewest",sortPosts(sortBy),displayToc(postFilter)}function showToc(){if(tocLoaded){displayToc(postFilter);document.getElementById("toclink")}else alert("Just wait... TOC is loading")}function hideToc(){var t=document.getElementById("toc");t.innerHTML="";var e=document.getElementById("toclink");e.innerHTML='<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle('toc-result','blind');">» Show Table of Contents</a> <span style="font-size:11px;color:red;">Terbaru!</span>'}var postTitle=new Array,postUrl=new Array,postDate=new Array,postSum=new Array,postLabels=new Array,sortBy="datenewest",tocLoaded=!1,numChars=250,postFilter="",tocdiv=document.getElementById("bp_toc"),totalEntires=0,totalPosts=0;
//]]>
</script>
<script src="http://www.tuong.me/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=500&callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>

Các bạn thay tuong.me thành địa chỉ blog của bạn rồi nhấn xuất bản đển xem kết quả.

Nên xem:   Thay đổi logo khởi động win 10, win 7, win 8 dễ dàng với HackBGRT

Chúc các bạn thành công!

Give a Comment